Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met eventueel bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de wederpartij, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.
 2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.
  Een opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door QUALITY LIVING.
 3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op een prijsbasis van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en andere prijsbepalende factoren zoals geldig op de dag van de sluiting van de overeenkomst. Indien een aantoonbare wijziging optreedt in deze factoren na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft QUALITY LIVING het recht om een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Een aantoonbare wijziging is een stijging van minstens 2% ten aanzien van de prijsbasis zoals deze bestond bij de totstandkoming van de overeenkomst. In de mate dat dergelijke wijziging de overeengekomen prijs niet verhoogt met meer dan 30% kan dergelijke wijziging nooit aanleiding geven in hoofde van de wederpartij om de overeenkomst te verbreken of te ontbinden.
  QUALITY LIVING stelt de wederpartij voorafgaand schriftelijk in kennis van een prijsstijging
 4. Tevens kunnen wijzigingen t.o.v. de verleende opdracht optreden door onvoorziene omstandigheden tijdens de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de wederpartij. Bij- en meerwerken worden geacht aanvaard te zijn door de wederpartij indien hij op mededeling ervan of prijsofferte ervoor niet binnen de 5 werkdagen negatief heeft geantwoord.
 5. QUALITY LIVING kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de wederpartij werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald.
  Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft QUALITY LIVING het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de wederpartij, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding van de leveringstermijn kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Indien de werken door toedoen van de wederpartij niet in één fase kunnen gebeuren, zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de wederpartij. Weersomstandigheden of vertragingen bij de producent/fabrikant kunnen een uitstel met zich meebrengen zonder dat dit aanleiding kan geven tot annulering door de wederpartij en terugbetaling van enig voorschot.
 6. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt QUALITY LIVING geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de wederpartij.
  Bij het niet of niet – tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft QUALITY LIVING het recht de overeenkomst te beëindigen.
 7. De wederpartij draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is.
  De wederpartij is gehouden QUALITY LIVING schriftelijk op de hoogte te brengen van putten/constructies en nutsvoorzieningen in de ondergrond. Schade hieraan kan nooit verhaald worden op QUALITY LIVING. Indien tijdens de graafwerken niet aangegeven of verborgen putten/constructies/nutsvoorzieningen aangetroffen worden, dewelke extra kosten teweeg brengen dan zijn deze kosten uitsluitend ten laste van de wederpartij. De wederpartij zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf. Desgevallend vraagt de wederpartij ook het nodige parkeerverbod aan bij de instanties. Tevens dient de werf door de wederpartij gratis te worden voorzien van water en elektriciteit.
  De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen mee uit te voeren. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de doorgegeven informatie onvolledig of niet correct was, kan QUALITY LIVING niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele extra kosten. Bij gebreke aan de nodige initiatieven door de wederpartij, heeft QUALITY LIVING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, lees achteraan het orderboek te plaatsen, dan wel te beëindigen en is de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 8. Geen enkele schade aan aanpalende eigendommen of goederen, evenmin schade aan voetpaden, rioleringen etc. (in globo: schade aan derden), bij en door de uitvoering van de door QUALITY LIVING opgenomen uitvoeringswerkzaamheden en uit welke oorzaak dan ook, kan QUALITY LIVING ten laste worden gelegd.
  Uit hoofde van de aangegane opdracht neemt de wederpartij, bij vrijwaring, geheel op zich.
  QUALITY LIVING draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B. Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.
 9. De wederpartij verklaart de werken te aanvaarden vanaf de ingebruikname van de aangenomen werken of het (laten) verder werken op de uitgevoerde werken. Indien er een voorlopige oplevering plaatsvindt, geldt deze als aanvaarding van de werken. Een eventuele tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de aanvaarding van de werken. Klachten in verband met zichtbare gebreken en/of tekortkomingen dienen ten laatste bij de aanvaarding van de werken (ingebruikname, danwel voorlopige oplevering) gemeld worden op het daartoe voorziene proces verbaal. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen drie maanden na aanvaarding gemeld te worden, behoudens eventueel beroep op 1792 B.Wb.
  Schadeaanspraken naar QUALITY LIVING toe zijn steeds bij alhier bedongen wederzijds akkoord beperkt tot maximaal:
  • aanspraken op vervanging door gelijkwaardige materialen danwel gelijkwaardige heruitvoering of;
  • eventueel toepasselijke verzekeringstussenkomsten of;
  • de effectieve contractswaarde van het betreffende onderdeel of deeluitvoering, met uitsluiting van alle andere schade;
  • indirecte schade komt alleszins niet voor vergoeding in aanmerking.
  Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar, danwel verborgen gebrek weerhouden, doch zijn eigen aan de door QUALITY LIVING gebruikte materialen.
  QUALITY LIVING draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de schade die inherent is aan de uitvoering van de werken of voor werken uitgevoerd door een derde- aannemer op de bewuste werf. Bij gebrekkige of niet conforme goederen, onverminderd het hoger gestelde onder artikel 10, zal QUALITY LIVING van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na herbelevering van deze goederen.
 10. Betwistingen over gebrekkige of niet conforme goederen / installaties, dan wel over levering of facturatie dienen te geschieden binnen de 7 dagen na levering, en/of facturatie en dit per e-mail. QUALITY LIVING zal de ontvangst van uw klacht per e-mail melden. Zonder ontvangstbevestiging wordt de klacht als onbestaande aanschouwd.
 11. De goederen worden steeds afgeleverd op de werf van de wederpartij, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van QUALITY LIVING.
  Daarnaast staat de wederpartij vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.
 12. De geleverde materialen genieten waarborg tegen constructiefouten en gebreken. De waarborg en de duur ervan kan in geen geval verder reiken dan de waarborg en de duur ervan die door de leverancier van QUALITY LIVING wordt toegekend.
  De waarborg wordt slechts verstrekt voor zover de geleverde materialen zijn geplaatst of worden gebruikt in normale omstandigheden en niet werden weggenomen of verplaatst na hun plaatsing. Defecten voortkomende van slechts onderhoud, verontreiniging, verkeerd of abnormaal gebruik door de wederpartij, wijzigingen zonder schriftelijk akkoord of onvakkundige herstellingen uitgevoerd door de wederpartij zelf of door derden, of de normale slijtage, vallen niet onder waarborg. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen (naar keuze van QUALITY LIVING) van de gebrekkige stukken. De waarborgen zijn enkel geldig op de materialen zelf, niet op de verplaatsingen noch op de werkuren noch op de eventuele waterkost. QUALITY LIVING behoudt zich het recht voor vrij te kunnen bepalen of iets onder de garantie valt of niet. Bij een beroep op de garantieverplichtingen, wordt een redelijke termijn toegekend aan QUALITY LIVING om tot herstelling over te gaan. Er wordt geen garantie gegeven indien de wederpartij zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, in de eerste plaats wat de betaling betreft.
 13. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder artikel 12, eigendom van QUALITY LIVING tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. QUALITY LIVING kan bij niet – betaling op kosten en risico van de wederpartij op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.
  QUALITY LIVING houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, slechts indien deze gedeeltelijk is.
 14. Alle prijzen zijn steeds BTW exclusief ten laste van de wederpartij volgens tarief en opgemaakt in euro. Privé - woningen ouder dan 5 jaar = 6 % BTW mits attest (tot eind 2014 – daarna ouder dan 10 jaar).
  QUALITY LIVING zal de verschuldigde bedragen factureren als volgt:
  • de ontmoet-fase wordt uitgevoerd in regie aan € 75,-/uur. Deze fase wordt voor 100 % in mindering gebracht op de laatste uitvoeringsfactuur, op voorwaarde dat QUALITY LIVING de volledige uitvoering doet;
  • de ontwerp-fase wordt uitgevoerd voor een forfaitaire vergoeding. Deze vergoeding is door de wederpartij verschuldigd voor aanvang van het ontwerp. De voor deze fase betaalde vergoeding wordt voor 100 % in mindering gebracht op de laatste uitvoeringsfactuur, indien QUALITY LIVING de volledige uitvoering doet;
  • de uitvoeringsfase: 10 % verschuldigd bij ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Resterend saldo wordt maandelijks gefactureerd, volgens vordering van de werken.
  Betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt na schriftelijke ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100. Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft QUALITY LIVING het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de wederpartij. Indien de werken uit deelopdrachten bestaat, behoudt QUALITY LIVING zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van QUALITY LIVING de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de wederpartij. Het voorgaande onverminderd het recht van QUALITY LIVING de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de wederpartij wegens wanbetaling.
 15. Ook de wederpartij kan zich opzichtens QUALITY LIVING beroepen op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De wederpartij dient QUALITY LIVING hiervan schriftelijk (per brief of per e-mail) in kennis te stellen, binnen de periode zoals vernoemd onder artikel 10 van huidige algemene voorwaarden. Indien tijdig en gegrond protest voorligt m.b.t. geleverde diensten en/of facturatie, kan de wederpartij diens betalingsverbintenissen opschorten t.e.m. het ogenblik van conforme dienstverlening en/of facturatie door QUALITY LIVING.
 16. QUALITY LIVING op haar beurt zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valt onder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de wederpartij geheel werd betaald. Dit alles onverminderd het recht van QUALITY LIVING de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de wederpartij wegens wanprestatie.
 17. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszin als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswegen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.
  In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort en zal de andere partij hiervan spoedig schriftelijk worden ingelicht. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan één maand zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.
 18. Elke partij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechter te beëindigen per aangetekende brief indien de andere partij zijn/haar contractuele verplichtingen niet naleeft en deze nalaat dit verzuim te herstellen binnen de 14 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand.
 19. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 20. Alleen het vredegerecht te Lier, en/of de rechtbank van eerste aanleg of Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.